تأسیس مدارس

عنوانتأسیس مدارس
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۲۵ شهریور ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۹۶ (۱۳۵۳)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعآموزش عشایر, کوشش, مدرسه سازی, مدرسه های عشایر, مقاله
متن کامل

خبر تصمیم گیری وزارت معارف برای اختصاص اعتبار اضافی به تعلیم و تربیت عشایر و ایلات و برپایی مدرسه برای آنها.best Running shoes | Autres