تأثیر بازی و بازیچه در آموزش و پرورش

عنوانتأثیر بازی و بازیچه در آموزش و پرورش
گونهمقاله
نویسندگانمعصومه, علامه،
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

شهریور ۱۳۳۰

شماره

دوره۲۵ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۲-۴۶
موضوععلامه، معصومه, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

بررسی تأثیر بازی و بازیچه‌ در تعلیم وتربیت کودکان واستفادة درست از آنها که باید با توجه به سن و ویژگی های کودک انتخاب شود و نیز به شرح تحقیقات علمای تعلیم وتربیت دراین خصوص پرداخته است.Running sports | Klær Nike