بچه موش و مداد(۴)

عنوانبچه موش و مداد(۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٤
وضعیت رنگ

طراحی(قلم و آب مرکب)

موضوعبچه موش و مداد, تصویر, تصویر کتاب, طراحی, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
بچه موش و مداد(۴)