بزرگترین خانه ی دنیا(۴)

عنوانبزرگترین خانه ی دنیا(۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٣

شماره صفحهص[٤]
وضعیت رنگ

نقاشی ( مداد رنگی)

موضوعبزرگترین خانه ی دنیا, تصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
بزرگترین خانه ی دنیا(۴)