برگهای اندیشه: تحولات کمی آموزش و پرورش در دوران انقلاب

عنوانبرگهای اندیشه: تحولات کمی آموزش و پرورش در دوران انقلاب
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

(شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۵۴)

شماره

س۵ ش۲۴۸

زبان انتشارفارسی
موضوعآمار آموزشی, تماشا, مقاله
متن کامل

آماری از تحولات کمی آموزش و پرورش در دوران انقلاب. از جمله تعداد کودکان کودستانی، گسترش و توسعه کودستان ها و دبستانها و افزایش تعداد دانش آموزان در مقاطع مختلف.Best Nike Sneakers | Sneakers