برچسب های خطرناک

عنوانبرچسب های خطرناک
گونهمقاله
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

نیمه دوم بهمن ۱۳۵۰

شماره

دوره۸ ش۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۳۲-۳۵۱
موضوعپیک معلم و خانواده, رشد شخصیتی, روانشناسی کودک, مقاله
متن کامل

بررسی پیامدهای داوری شتابزده ی پدر و مادر درباره ی کودک، کوشش در راه پرورش استعدادهای او، انگ زدن به کودک و تأثیر آن بر آشفتگی ذهن و اختلال در اراده و قدرت تصمیم گیری کودک.