برپایی نماز و انجام فرائض دینی

عنوانبرپایی نماز و انجام فرائض دینی
گونهسند
شماره دسترسی۱۳ت
فرستندهوالی زاده,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۲۹
تاریخ نشر

۲۹ آبان ۱۳۲۹

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعسند, منابع نوشتاری, والی زاده (رئیس فرهنگ اردبیل)
متن کامل

برپایی نماز روزانه در مساجد برا ی عملی کردن آموزش های دینی با حضور دانش آموزان کلاس ها ی پنجم و ششم ابتدایی .best shoes | Asics Onitsuka Tiger