برو کار میکن

عنوانبرو کار میکن
گونهکتاب
شماره دسترسی٢١٨٠ک
پدیدآورندگانحبیبیان, قنبر علی
ناشرمحمودی
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[٢٤]ص
اندازه٢١*٥/٢٧ س.م
پدیدآورندگان

نوشته حبیبیان

موضوعحبیبیان, داستان فارسی, قنبرعلی حبیبیان, کتاب
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٥٠ ریال

عنوان کوتاهسری داستانهای آموزنده کودکان؛ ٢
متن کامل

آشنایی با حرفه و مشاغل