بحث و بررسی شناخت هنر کودک: ادبیات کودک کتاب

عنوانبحث و بررسی شناخت هنر کودک: ادبیات کودک کتاب
گونهمقاله
نویسندگانمحمود, فرخنده،
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۵۴

شماره

س۱ ش۲۵۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعادبیات کودکان, رستاخیز, فرخنده، محمود, مقاله
متن کامل

بحث و بررسی درباره ی مفهوم ادبیات کودکان، اهداف ادبیات کودکان، تاریخچه ی ادبیات کودکان در جهان و ایران و رابطه ی ادبیات کودک با وسایل ارتباط جمعی.Adidas shoes | Nike