اڑدهای سیاه(۱۱)

اڑدهای سیاه(۱۱)
عنواناڑدهای سیاه(۱۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرزمانی, محمد زمان
تاریخ تولد - وفات

١٣٠١

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

[١٣٥٠]

شماره صفحه[١١]
وضعیت رنگ

نقاشی ( قلم فلزی و آبرنگ )

موضوعاژدهای سیاه, تصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, محمد زمان زمانی, منابع دیداری
متن کامل