اولیا و دانش آموزان دبستان ملی مفید

عنواناولیا و دانش آموزان دبستان ملی مفید
گونهعکس
سال انتشار۱۳۴۶
تاریخ نشر

۱۳۴۵-۱۳۴۶

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه پسرانه, مدرسه غیر دولتی, مدرسه مفید
منابع

موزه‌ي آموزش و پرورش اصفهان

متن کامل

از راست به چپ: ولی اله فتاحی، رضا تباشیری، محمود رجالی، علی اسدی، احمد تهرانی، مهدی سلامتیان، رضا رجالی، محمد علی کاظمینی، مجتبی موسوی
ردیف اول ایستاده از راست: محمد کاظم احمدی شاهدانیlatest jordans | Women's Sneakers

اولیا و دانش آموزان دبستان ملی مفید