اولیا و دانش آموزان دبستان جعفری

عنواناولیا و دانش آموزان دبستان جعفری
گونهعکس
سال انتشار۱۳۳۱
تاریخ نشر

۱۳۳۱

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه پسرانه, مدرسه جعفری, مدرسه غیر دولتی
منابع

موزه‌ي آموزش و پرورش اصفهان

متن کامل

جامعه تعلیمات اسلامی. ردیف اول نشسته از راست: ؟،؟، رضا گلبیدی، شریف، علی توسلی، ؟، سید محمد نحویRunning Sneakers | JORDAN BRAND

اولیا و دانش آموزان دبستان جعفری