امیر ارسلان رومی و ملکه فرخ لقا(۱۵)

امیر ارسلان رومی و ملکه فرخ لقا(۱۵)
عنوانامیر ارسلان رومی و ملکه فرخ لقا(۱۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص١٥
وضعیت رنگ

طراحی(قلم فلزی)

موضوعامیرارسلان رومی و ملکه فرخ لقا, تصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل