افسانه ی باچو و گوچا(۵)

افسانه ی باچو و گوچا(۵)
عنوانافسانه ی باچو و گوچا(۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمالاکانوف, یو
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۴

شماره صفحهص۵
وضعیت رنگ

نقاشی ( گواش )

موضوعافسانه ی باچو و گوچا, تصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, گواش, منابع دیداری, یو مالاکانوف
متن کامل