افسانه های کهن(۱۰۳)

عنوانافسانه های کهن(۱۰۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمقدم, محسن وزیری
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۳-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۱

شماره صفحهج۲ ، ص۱۰۳
وضعیت رنگ

طراحی(قلم)

موضوعافسانه های کهن, تصویر, تصویر کتاب, طراحی, کتاب مصور, محسن وزیری مقدم, منابع دیداری
متن کامل
افسانه های کهن(۱۰۳)