افسانه هایی از: دراویش (۱۳۲)

عنوانافسانه هایی از: دراویش (۱۳۲)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرMM,, تجویدی, محمد
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۳-۱۳۷۳

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۷

شماره صفحهص۱۳۲
وضعیت رنگ

طراحی(قلم)

موضوعافسانه هایی از دراویش, MM, تصویر, تصویر کتاب, طراحی, کتاب مصور, محمد تجویدی, منابع دیداری
متن کامل
افسانه هایی از: دراویش (۱۳۲)