افسانه هائی از شاهنامه(۱۱۷)

عنوانافسانه هائی از شاهنامه(۱۱۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرتجویدی, محمد, کامران,
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۷

شماره صفحهص۱۱۷
وضعیت رنگ

طراحی(قلم)

موضوعافسانه هایی از شاهنامه, تصویر, تصویر کتاب, طراحی, کامران, کتاب مصور, محمد تجویدی, منابع دیداری
متن کامل
افسانه هائی از شاهنامه(۱۱۷)