افسانه سیمرغ (۲۳)

افسانه سیمرغ (۲۳)
عنوانافسانه سیمرغ (۲۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرزرین کلک, نورالدین
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۶-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٤٨

شماره صفحهص ۲۳
وضعیت رنگ

نقاشی ( قلم و آبرنگ )

موضوعافسانه سیمرغ, تصویر, تصویر کتاب, منابع دیداری, نورالدین زرین کلک
متن کامل