افتتاحیه کودکستان

عنوانافتتاحیه کودکستان
گونهسند
شماره دسترسی۶۶۱۴ت
فرستندهممتاز (ممتازالدوله), اسماعیل
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۰
تاریخ نشر

مهر۱۳۱۰

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعاسمعیل ممتاز (ممتازالدواله), سند, منابع نوشتاری
متن کامل

دعوت نامه جشن افتتاحیه نخستین کودکستان به وسیله ممتازالدوله