اعداد(۴)

عنواناعداد(۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگراستودیو رز ژاپن,
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٢

شماره صفحهص[٤]
وضعیت رنگ

حجم(عروسک و دکور)

موضوعاعداد, تصویر, تصویر کتاب, ژاپن استودیو رز, عددآموز, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
اعداد(۴)