اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ اداره‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ اج‍ب‍اری‌

عنواناس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ اداره‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ اج‍ب‍اری‌
گونهسند
شماره دسترسی۱۸۳ت‌
فرستندهاداره مطالعات و برنامه ها,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعاداره‌ م‍طال‍عات‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ اداره‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ اج‍ب‍اری‌ تهیه شده به وسیله اداره‌ م‍طال‍ع‍ات‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا است.این اساسنامه برای گسترش آموزش ابتدایی برای کودکان لازم التعلیم وبا توجه به مسائل اجرائی در ۱۱ماده تهیه شده است .