اسکندر کبیر (۶۸)

اسکندر کبیر (۶۸)
عنواناسکندر کبیر (۶۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٠

شماره صفحه٦٨
وضعیت رنگ

طراحی(قلم فلزی)

موضوعاسکندر کبیر, تصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل