اسب کوچولو (۵)

عنواناسب کوچولو (۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرهارتول, مارجوری
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۸

شماره صفحهص ۵
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ)

موضوعاسب کوچولو, تصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, مارجوری هارتول, منابع دیداری
متن کامل