اسب کوچولو (۱۹)

عنواناسب کوچولو (۱۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرهارتول, مارجوری
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۴۸

شماره صفحهص ۱۹
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ )

موضوعاسب کوچولو, تصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, مارجوری هارتول, منابع دیداری
متن کامل