اسب نقره طلائی(۷)

عنواناسب نقره طلائی(۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرماورینا, ت.
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص[٧]
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و قلم فلزی)

موضوعآبرنگ, اسب نقره طلائی, ت ماورینا, تصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
اسب نقره طلائی(۷)