از گ‍از چ‍ه‌ م‍ی‍دان‍ی‍د؟: دوس‍ت‌ ن‍ام‍رئ‍ی‌(۷)

از گ‍از چ‍ه‌ م‍ی‍دان‍ی‍د؟: دوس‍ت‌ ن‍ام‍رئ‍ی‌(۷)
عنواناز گ‍از چ‍ه‌ م‍ی‍دان‍ی‍د؟: دوس‍ت‌ ن‍ام‍رئ‍ی‌(۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرپراشکینا, ول
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٧
وضعیت رنگ

عکس و طراحی(قلم )

موضوعاز گاز چه میدانید؟: دوست نامرئی, تصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, منابع دیداری, ول پراشکینا
متن کامل