از آموزشگاه چه می خواهیم ؟

عنواناز آموزشگاه چه می خواهیم ؟
گونهمقاله
نویسندگانشجاعی, عباس
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۲
تاریخ نشر

مرداد ۱۳۳۲

شماره

دوره۲۶ ش۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۶۰-۴۶۲
موضوعآموزش اخلاقی, عباس شجاعی, ماهنامه آموزش و پرورش, مدرسه ها, مقاله
متن کامل

شرایط آموزشگاه را بیان می‌کند آموزشگاه باید روح اجتماعی را در دانش‌آموزان تقویت کند روح وحدت ملی در سرشت آنان بوجود آورد فراهم آوردن مقدمات کار و پیشه برای دانش آموزان است . داشتن حس احترام نسبت به مقدسات ملی و مذهبی آموزشگاه دانش‌آموزان را از اعضای جامعه بار آورند دانش‌آموزان باید عضویت جامعه را با دلگرمی بپذیرند و با آن همکاری کنند و بدانند که قانون اراده جامعه استSport media | Saucony Lanzar JAV 2 - Unisex , Worldarchitecturefestival