اختراع هواپیما (۱۰۹)

اختراع هواپیما (۱۰۹)
عنواناختراع هواپیما (۱۰۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٠

شماره صفحه١٠٩
وضعیت رنگ

طراحی(قلم فلزی)

موضوعاختراع هواپیما, تصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل