اخبار فرهنگی کشور: آمار دانش آموزان در تمام کشور

عنواناخبار فرهنگی کشور: آمار دانش آموزان در تمام کشور
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۳۸

شماره

دوره۳۰ ش۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۸-۶۴
موضوعآمار آموزشی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

آماری از تعداد دانش آموزان و میزان رشد آن ها و تعداد مدرسه ها .