ابزارهای دانشمندان(۱۵)

عنوانابزارهای دانشمندان(۱۵)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرزاکس, لوییس
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٣

شماره صفحهص١٥
وضعیت رنگ

طراحی(قلم و آب مرکب)

موضوعابزارهای دانشمندان, تصویر, تصویر کتاب, طراحی, کتاب, کتاب مصور, لوییس زاکس, منابع دیداری
متن کامل