آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ م‍س‍اب‍ق‍ه‌ ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌ ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ س‍ال‌

عنوانآی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ م‍س‍اب‍ق‍ه‌ ش‍اه‍ن‍ش‍اه‍ی‌ ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ س‍ال‌
گونهسند
شماره دسترسی۱۷۸ت
فرستندهپهلوی, بنیاد
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشارنوشته شده
زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۷ص
موضوعبنیاد پهلوی, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ی ج‍ای‍زه‌ ک‍ت‍اب‌ س‍ال‌که به وسیله ب‍ن‍ی‍اد پ‍ه‍ل‍وی‌ در ۹ماده تنظیم شده است : تعداد جوایز در رشته ها ی مختلف، شرلیط انتخاب کتاب، شرایط داوری واعلام جوایز.