آقا موشه را فرستادن آب بیاره (۹)

عنوانآقا موشه را فرستادن آب بیاره (۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگربالچوننه, ت.
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص[٩]
وضعیت رنگ

نقاشی (آبرنگ و مدادرنگی)

موضوعآقا موشه را فرستادن آب بیاره, ت بالچوننه, تصویر, تصویر کتاب, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
آقا موشه را فرستادن آب بیاره (۹)