آقا موشه را فرستادن آب بیاره (۳)

آقا موشه را فرستادن آب بیاره (۳)
عنوانآقا موشه را فرستادن آب بیاره (۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگربالچوننه, ت.
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص[٣]
وضعیت رنگ

نقاشی (آبرنگ و مدادرنگی)

موضوعآقا موشه را فرستادن آب بیاره, ت بالچوننه, تصویر, تصویر کتاب, منابع دیداری
متن کامل