آزادی کودکان - تنبیه

عنوانآزادی کودکان - تنبیه
گونهمقاله
نویسندگانمعصومه, علامه،
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

مهر ۱۳۳۰

شماره

دوره۲۵ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۵۱]-۵۲
موضوععلامه، معصومه, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

بررسی نوع آزاد گذاشتن کودکان و عدم تنبیه نسبت به آنها . مراد از آزادی اطفال این است که مربی خواه پدر ومادر باشد خواه معلم یا پیوستگان دیگر خردسالان را به قبول دستورهایی که روح و جسمشان استعداد پذیرایی آن را ندارد ناچار نکنند .Adidas footwear | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping