آدمک چوبی(۱۴)

عنوانآدمک چوبی(۱۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٤٥

شماره صفحهص١٤
وضعیت رنگ

طراحی(قلم )

موضوعآدمک چوبی, تصویر, تصویر کتاب, طراحی, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
آدمک چوبی(۱۴)