آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ و زل‍زل‍ه‌(۷۷)

عنوانآت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ و زل‍زل‍ه‌(۷۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٠

شماره صفحهص٧٧
وضعیت رنگ

طراحی(قلم )

موضوعآت‍ش‍ف‍ش‍ان ‌و زل‍زل‍ه, تصویر, تصویر کتاب, طراحی, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
آت‍ش‍ف‍ش‍ان‌ و زل‍زل‍ه‌(۷۷)