آب(۳۱)

عنوانآب(۳۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٢٩

شماره صفحهص٣١
وضعیت رنگ

طراحی(قلم و آب مرکب)

موضوعآب, تصویر, تصویر کتاب, طراحی, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
آب(۳۱)