آبیاری(۱۳)

عنوانآبیاری(۱۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٣

شماره صفحهص١٣
وضعیت رنگ

عکس و طراحی

موضوعآبیاری, تصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
آبیاری(۱۳)