کاربرگه

Found 8 results
فیلترها: آرمسترانگ ولز اسپری، پدیدآورنده است  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۶
آرمسترانگ ولز اسپری, ک‍اپ‍ی‍ت‍ان‌ ک‍وک‌, ک‍اش‍ف‌ اس‍ت‍رال‍ی‍ا. ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر؛ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌, ت‍ه‍ران‌، ن‍ی‍وی‍ورک‌, ص ۱۴۴ ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
آرمسترانگ ولز اسپری, کریستف کلمب. امیرکبیر، فرانکلین, تهران، [نیویورک, ص ١٣١ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۰
آرمسترانگ ولز اسپری, جنگلهای جهان. نیل، فرانکلین, تهران, ص ١٧٠ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۸
آرمسترانگ ولز اسپری, این را می‌گویند شجاعت‌. امیرکبیر، فرانکلین, تهران‌، [نیویورک], ص ۱۰۲ص‌, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
آرمسترانگ ولز اسپری, س‍رزم‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ی‍خ‍ب‍ن‍دان‌. ن‍ی‍ل‌، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌, تهران, ۱۳۴۷.