کاربرگه

Found 127 results
فیلترها: کلیدواژه is نویسنده  [برداشتن فیلترها]
۱۳۰۸
هوشنگ هاتر پور, مانکجی لیمجی پور، هوشنگ هاتریا, ش آموزشگر زردشتیان/ نویسنده. ۱۳۰۸.
۱۳۰۶
توران میرهادی (خمارلو), میرهادی، توران (خمارلو), ش استاد و کارشناس ادبیات کودکان/ نویسنده/ معلم/ مدیر مدرسه. ۱۳۰۶.
۱۲۸۶
محمد حسین فروغی, فروغی، محمد حسین, ادیب / فروغی /ذکاء الملک / میرزا فروغی, ش روزنامه نگار / نویسنده / مترجم / سیاستمدار. ۱۲۸۶.
۱۲۷۷
لوئیس کارول, کارول، لوئیس, ش نویسنده. ۱۲۷۷.
۱۲۷۴
یوسف بن کا مستشارالدوله, مستشارالدوله، یوسف بن کاظم, میرزا کاظم تبریزی⁄ یوسف بن کاظم مهاد مهینی تبریزی, ش دولتمرد⁄ نویسنده. ۱۲۷۴.
۱۲۶۹
کارلو کولودی, کولودی، کارلو, ش نویسنده. ۱۲۶۹.