کاربرگه

Found 3 results
فیلترها: کلیدواژه is مرتضی ممیز and پدیدآورنده is ع‍ب‍اس‌ ی‍م‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ری‍ف‌  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۹
عباس یمینی شریف, دو کدخدا. امیركبیر،كتابهای طلایی‌, تهران, ص ٤٤ ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۵
عباس یمینی شریف, آواز فرشتگان یا اشعار کودکان‌. امیركبیر، كتابهای طلائى‌, تهران, ص ٦٥ص‌, ۱۳۴۵.
عباس یمینی شریف, آوای نوگلان. انجمن كتاب‌، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٥٢ص, ۱۳۴۵.