کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is محمود مهران  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
محمود مهران, مهران، محمود, ش وزیر فرهنگ. نوشته شده.
۱۳۳۴
محمود مهران, اجازه تأسیس دبستان پسرانه روش نو, ش وزیر فرهنگ. آرشیو خانواده یمینی شریف, ص ١ص, ۱۳۳۴.