کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is مقاله نامه and پدیدآورنده is ثریا قزل ایاغ (بهروزی)  [برداشتن فیلترها]
۱۳۶۰
فریده شهابلو و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, چکیده مقالات ادبیات کودکان و نوجوانان بفارسی ده ساله ۱۳۴۷-۱۳۵۷, ش کتابداری. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۱۰۴ص., ۱۳۶۰.