چکیده مقالات ادبیات کودکان و نوجوانان بفارسی ده ساله ۱۳۴۷-۱۳۵۷

عنوانچکیده مقالات ادبیات کودکان و نوجوانان بفارسی ده ساله ۱۳۴۷-۱۳۵۷
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانشهابلو, فریده, قزل ایاغ (بهروزی), ثریا
متن کامل

چکیده ۱۴۷ مقاله درباره ادبیات کودکان و نوجوانان از ۱۰ مجله و ۴ روزنامه تخصصی در سال‌های ۱۳۴۷-۱۳۵۷.