کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is توارث  [برداشتن فیلترها]
۱۳۳۲
ایرج ایمن, تأثیر وراثت و محیط بر هوش. سخن, ص ۳۸۵-۳۹۲, ۱۳۳۲.