کاربرگه

Found 3 results
فیلترها: کلیدواژه is گزارش شورای کتاب کودک (نشریه)  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۳
نقد و نظرها: کتاب و کودک. پیک معلم و خانواده, ص ٣٩٠-٣٩١, ۱۳۵۳.
۱۳۵۰
مصطفی رمضانی و آهی (ایمن), لیلی, فهرست تحلیلی نشریه فعلی شورای کتاب کودک (از بدو تاسیس تا پایان سال ۱۳۴۹), ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۰.