کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is ثریا قزل ایاغ and پدیدآورنده is ویرجینیا هاویلند  [برداشتن فیلترها]
۱۳۶۳
ویرجینیا هاویلند, میرهادی (خمارلو), توران, و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : افسانه های پریان در عصر تکنولوژی. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢١٧]–٢١٨, ۱۳۶۳.