کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: کلیدواژه is دادگاه نوجوانان  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۲
حسن غفوری, ح‍ق‍وق‌ ‌اطف‍‍ال‌ ب‍ز‌ه‍ک‍‍ار. ح‍ق‍وق‌ ‌ام‍روز, ص ٤٩- ٥٢, ۱۳۴۲.
۱۳۳۸
لای‍ح‍ه‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ م‍رب‍وط ب‍ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ دادگ‍اه‌ اطف‍ال‌ ب‍زه‍ک‍ار. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۷ص‌, ۱۳۳۸.
۱۳۱۷
احمد هومن, ح‍م‍‍ای‍ت‌ ب‍ی‍ن‌‌ال‍مل‍ل‍‍ی‌ ‌اطف‍‍ال‌. م‍ج‍م‍و‌ع‍ه‌ ح‍ق‍وق‍‍ی, صص ۱۷- ۱۸, ۱۳۱۷.