م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ج‍ر‌ائ‍م‌ ‌اطف‍‍ال‌: طرح‌ ت‍‍اس‍ی‍س‌ م‍ح‍‍اک‍م‌ ‌اخ‍ت‍ص‍‍اص‍‍ی‌ ‌اطف‍‍ال‌ و ب‍ن‍گ‍‍ا‌ه‍‍ه‍‍ا‌ی‌ و‌اب‍س‍ت‍ه ‌ب‍‍ان‌ در ‌ای‍ر‌ان‌

عنوانم‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ج‍ر‌ائ‍م‌ ‌اطف‍‍ال‌: طرح‌ ت‍‍اس‍ی‍س‌ م‍ح‍‍اک‍م‌ ‌اخ‍ت‍ص‍‍اص‍‍ی‌ ‌اطف‍‍ال‌ و ب‍ن‍گ‍‍ا‌ه‍‍ه‍‍ا‌ی‌ و‌اب‍س‍ت‍ه ‌ب‍‍ان‌ در ‌ای‍ر‌ان‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۵۶۹۰
پدیدآورندگانمن‍وچه‍ریان‌, مهر‌انگ‍یز
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٣- ١٣٧٩

ناشریونیسف، ‌ان‍ج‍م‍ن‌ م‍ل‍‍ی‌ ح‍م‍‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍‍ان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۰
تعداد صفحه٣١٩ ص
پدیدآورندگان

م‍‍ه‍ر‌ان‍گ‍ی‍ز م‍ن‍وچ‍‍ه‍ری‍‍ان‌

موضوعدادگاه نوجوانان, کانون اصلاح و تربیت, کتاب, م‍‍ه‍ر‌ان‍گ‍ی‍ز م‍ن‍وچ‍‍ه‍ری‍‍ان‌, مهر‌انگ‍یز من‍وچه‍ریان‌, نوجوانان بزهكار, نهادهای اجتماعی
متن کامل

شرح و تفسیر قوانین و مقررات مجرمیت صغار، وضعیت دادگاه های اطفال و موسسات تادیبی در ایران، امریکا و اروپاshort url link | 『アディダス』に分類された記事一覧