کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is ادبیات ترجمه and پدیدآورنده is آل سویریدوف  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
آل سویریدوف, از تیروکمان تا موشک. گوتنبرگ, تهران, ص ٣٥ص, نوشته شده.